Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on HEIKOLAN KYLÄSEURA ja kotipaikka Marttilan kunta. Näissä säännöissä seuraa nimitetään yhdistykseksi.

Tarkoitus ja toiminta

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on Heikolan kylän yhdyssiteenä
poliittisesti sitoutumattomana
työskennellä kylän henkisten ja aineellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi paikallisen omaleimaisuuden pohjalta
toimia kylän asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden sekä kylässä työskentelevien viihtyisyyden ja kiintymyksen lisäämiseksi
edistää kylän toimintoja ja tunnetuksi tekemistä

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
kylän yhteisenä etujärjestönä tekee aloitteita, osallistuu kylän ja sen toimintoja koskevaan suunnitteluun sekä vaikuttaa kylää ja sen asukkaita koskevaan päätöksentekoon
edistää kylän perinteiden ja historian tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista
järjestää kylän yhteisiä tapahtumia, juhlia, urheilu- ja muita tilaisuuksia
vastaa virkistysmajan rakentamisesta ja ylläpidosta
on muillakin tavoin yhteistyössä kunnan ja kylän muiden yhdistysten kanssa

Jäsenistö

4§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki Heikolan kylän alueella asuvat tai kylästä tai sen kehittämisestä kiinnostuneet tai muulla tavalla ”heikolalaishenkiset” henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt.

Jäsenet hyväksyy seuran johtokunta, jonka on pidettävä jäsenistä luetteloa. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenhakemus on hyväksytty.

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

5§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, vahingoittaa puheillaan tai teoillaan yhdistystä tai laiminlyö jäsenvelvollisuutensa.

Kokoukset

6§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä aikana enne maaliskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella vähintään 15 –vuotiaalla jäsenellä on yksi ääni.

7§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Päätetään jäsenmaksun suuruus
Päätetään johtokunnan jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta ilmoittamalla siitä paikallisessa lehdessä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Johtokunta

9§ Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vaalikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä.

Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä vuosikokousta lukuun ottamatta sellaisissa yhdistyksen kokouksissa, joihin ei kokouksessa valita muuta puheenjohtajaa.

Johtokunta vahvistaa itselleen toimintaohjeet sekä jäsentensä keskinäisen työnjaon.

Johtokunta pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti.

Johtokunta valmistelee ja esittelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajankutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä tietyn asian käsittelemiseksi vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kolmen jäsenen ollessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Nimenkirjoittajat

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin sekä varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

Talous

11§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12§ Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kioski-, myynti- ja kustannustoimintaa, pitää huutokauppoja, kerätä osanottomaksuja järjestämistään tilaisuuksista sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahakeräyksiä.

13§ Tilinkäyttöoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja hallituksen erikseen valtuuttamilla henkilöillä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen yleisessä kokouksessa, kun sääntömuutoksesta on sisältöineen kokouskutsussa ilmoitettu. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15§ Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16§ Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kylän kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan, kuin seuran viimeinen kokous päättää.